ឧស្សាហកម្ម

GW Laser Technology LLC

ឧស្សាហកម្ម

1.Fiber laser for Metal processing

ដំណើរការលោហៈ

2.Fiber laser for Car manufacturer

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត

3.Fiber laser for Lithium battery welding tips

ថ្មលីចូម

4.Fiber laser for electronics

3C អេឡិចត្រូនិក

5.Fiber laser for medical industry

ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ

6.Fiber laser welding for aircraft and aerospace

យន្តហោះ និងលំហអាកាស