කර්මාන්තය

GW Laser Technology LLC

කර්මාන්තය

1.Fiber laser for Metal processing

ලෝහ සැකසුම්

2.Fiber laser for Car manufacturer

මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයා

3.Fiber laser for Lithium battery welding tips

ලිතියම් බැටරි

4.Fiber laser for electronics

3C ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

5.Fiber laser for medical industry

වෛද්ය කර්මාන්තය

6.Fiber laser welding for aircraft and aerospace

ගුවන් යානා සහ අභ්යවකාශ